HOBIJÄLJE MEISTER statuut

 

Eesti Valgete Lambakoerte Tõuühingu mitteametliku võistluse

„EVLÜ Hobijälje Meister”

 STATUUT

 (kinnitatud juhatuse 17.07.2023 otsusega)

Eesmärk

 • Tõsta valgete lambakoerte omanike huvi koerte koolitamise vastu ja läbi selle suurendada jäljekoolitust saanud valgete lambakoerte osakaalu ning õpetada koeraomanikele õiget ja asjalikku suhtlemist koeraga.

 Üldine

 • Võistlus on mitteametlik (MA).
 • Võistlus toimub mulla- või rohupõllul. Kõikides klassides teeb koerajuht ise oma koerale jälje (st on ise jäljetegija).
 • Võistlus algab jäljevaiaga ja lõpeb 1. võistlusklassis maiusega (mis on lisaks etteantud normile), 2. ja 3. ning Openvõistlusklassis esemega (lubatud premeerida maiusega, mis on lisaks etteantud normile). Maius koerajuhi enda valikul ja enda poolt kaasa võetud.
 • 2. ja 3. ning Openvõistlusklassis kasutatakse jäljel koerajuhile kuuluvaid esemeid, mis peavad vastama IGP A osa – jälg reeglitele. Kasutada tohib ainult tugevat jäljetegija ehk koerajuhi lõhna omavaid esemeid (olnud vähemalt 30 minutit jäljetegija ehk koerajuhi käes). Koer peab eset näitama või üles võtma. Jäljeesemete näitamine võib toimuda seistes, istudes või lamades. Näitamisasendite vaheldumine erinevate esemete näitamisel on lubatud.
 • Koer võib töötada jäljenööriga või jäljenöörita. Koer ei tohi kanda poovat ega ogadega rihma. Jäljenööri pikkust, kaelarihma ning jäljetrakse kontrollitakse enne jäljetöö algust (hiljemalt raporteerimise ajal).
 • Sooritus algab ja lõpeb raportiga, raporteerimise ajal peab koer olema algasendis. Algusraporti ajaks peavad koerajuht ja koer jäljetööks valmis olema (jäljenöör lahti). Koerajuht teavitab kohtunikku, kas koer võtab jäljeesemed üles või näitab neid (välja arvatud 1.aste). Kohtuniku märguandel tuuakse koer alguspunkti ja pannakse jäljele. Pärast jäljeajamise lõppu peab koerajuht leitud jäljeesemed kohtunikule näitama (välja arvatud 1.aste).
 • Koera vaoshoitud ja lühidalt kiitmine jäljel on lubatud, kuid seda ei tohi teha nurkade läheduses. Lisaks on vaoshoitud kiitus lubatud esemete näitamisel (kiita võib enne või pärast eseme näitamist, st enne või pärast seda, kui koerajuht on tõstnud käe ja näidanud eset).
 • Jäljekoordinaator, kohtunik ja pealtvaatajad peavad valima oma asukoha töötava koera ja soorituseks mahapandud jälgede suhtes selliselt, et nad ei häiriks koera jäljetööd ega astuks läbitöötamata võistlusjälgedele.
 • Käesoleva statuudiga reguleerimata küsimuste lahendamisel, sh hindamisel, juhindutakse IGP A osa – jälg reeglitest (FCI eeskiri 2019, kehtivus alates 01.01.2019).

Osalemine ja registreerimine

 • Võistlusest võivad osa võtta:
 • 1., 2. ja 3. võistlusklassis kõik kutsikad ja koerad, kellel puudub ametlik tulemus ühelgi jäljega haakuval võistlusel/eksamil (PJK, IPO/IGP, FH/IFH), olenemata koera vanusest, tõust või tõutusest;
 • Open-võistlusklassiskõik koerad, kes on võistluse toimumise päevaks saanud vähemalt 15 kuu vanuseks, olenemata koera tõust või tõutusest ja olenemata, kas ametlik tulemus jäljega haakuval võistlusel/eksamil (PJK, IPO/IGP, FH/IFH) on olemas.
 • Koerajuht võib võistlusel osaleda maksimaalselt kahe koeraga. Koer saab võistlusel võistelda ainult ühes võistlusklassis. Vajaduse korral (nt ajakava maht, põldude maht vms) on võistluse korraldajal kooskõlastatult võistluse kohtunikuga õigus seada võistluse registreerimisele piirarv.
 • Koer, kes on võistelnud „EVLÜ Hobijälje Meister“ kõrgemates võistlusklassides, ei saa enam minna tagasi madalamasse võistlusklassi, välja arvatud seeniorkoerad (koerad alates 8-ndast eluaastast). 
 • Koerajuht, kes võistleb seeniorkoeraga (vanus alates 8-ndast eluaastast), võib ise otsustada, millises astmes ta oma koeraga osaleda soovib (hobijälg-1 või hobijälg-2 või hobijälg-3 või hobijälg-open).
 • Kõik koerad peavad olema nõuetekohaselt vaktsineeritud.
 • Registreerimine lõpeb 5 päeva enne võistluse toimumist.

Võistlusklassid

 • Hobijälg-1
 • Jälje pikkus 50 sammu sirge. Jälje vanus 20 min.
 • Sammude pikkuse ja maiuse hulga jäljel valib koerajuht ise. Kõik on lubatud – pisikesed sammud, tugev astumine, igas jäljes maius.
 • Koerajuht võib olla koera lähedal (taga).
 • Hobijälg-2
 • Jälje pikkus 100 sammu, jäljel on üks 90-kraadine nurk ja lõpeb esemega (nahk või tekstiil või puit). Jälje vanus 30 min.
 • Jälje teeb koerajuht normaalse pikkusega sammudega, maiuse hulk jäljel mitte rohkem kui 40% sammudest, nurk võib olla trambitud. Maiuse paigutamise kohad valib koerajuht, jäljekoordinaator kontrollib maiuse kogust.
 • Koerajuht peab olema koerast vähemalt 2m kaugusel.
 • Hobijälg-3
 • Jälje pikkus 200 sammu, jäljel on kaks 90-kraadist nurka ja kaks eset (erinevast materjalist: nahk või tekstiil või puit), millest üks koerajuhi poolt vabalt valitud kohas, teine jälje lõpus. Jälje vanus 40 min.
 • Jälje teeb koerajuht normaalse pikkusega sammudega, maiuse hulk jäljel mitte rohkem kui 20% sammudest. Maiuse paigutamise kohad valib koerajuht, jäljekoordinaator kontrollib maiuse kogust.
 • Koerajuht peab olema koerast vähemalt 5m kaugusel.
 • Hobijälg-Open
 • Jälje pikkus 400 sammu, jäljel on neli sirget, kolm 90-kraadist nurka ja kolm koerajuhile kuuluvat eset (erinevast materjalist: nahk, tekstiil, puit), mille asukohad määrab kohtunik (kolmas ese asetatakse viimase sirge lõppu). Jälje vanus 60 min.
 • Jälje teeb koerajuht normaalse pikkusega sammudega. Toitu jäljele maha panna ei ole lubatud, premeerida võib vaid esemete näitamisel.
 • Koerajuht peab olema koerast vähemalt 10m kaugusel.

Hindamine, tulemused ja punktiarvestus

 • Hinnatakse koera iseseisvat tööd jäljel, tema motiveeritust ning töötahet, jäljel püsimist, jäljeajamise intensiivsust, sügavat nina, esemete näitamist ja nurki.
 • Vead on lisakäsklused ja koerajuhi poolne abi, koera sihitu ekslemine, kõrge nina, samuti vead esemetel ja nurkades. Kui koer lahkub jäljelt võistlusklassides 1 – 3 rohkem kui 5 meetrit ja Open-klassis rohkem kui 10 meetrit, siis jäljeajamine katkestatakse, kuid koerajuht saab koeraga jälje lõpuni töötada.
 • Kogu jälje väärtuseks on 100 punkti. Iga osasoorituse eest antakse täisarv punkte. Jälje koguväärtusest esemed: 2.võistlusklassis üks ese 21 punkti, 3.võistlusklassis kaks eset 11+10=21 punkti, Open-võistlusklassis kolm eset 7+7+7=21 punkti.
 • Tulemuste tabel:
Hinne Punktid
Võrratu 96 kuni 100
Väga hea 90 kuni 95
Hea 80 kuni 89
Rahuldav 70 kuni 79
Mitterahuldav Alla 69

 

Autasustamine

 • Võistlusel järjestatakse võistlusklassides koerad tulemuste järgi paremusjärjestusse vastavalt saavutatud punktidele ja iga klassi 3 paremat autasustatakse EVLÜ medaliga. Autasustamisel tuuakse eraldi kõikide võistlusklasside koondina välja seeniorkoerte (koerad alates 8-ndast eluaastast) arvestuse paremusjärjestus.
 • Kõiki osavõtjaid autasustatakse EVLÜ diplomiga.
 • EVLÜ järjestab kõikides võistlusklassides osalenud šveitsi valged lambakoerad ning autasustab kõrgeima punktisumma saavutanud šveitsi valget lambakoera ja koerajuhti meeneliste auhindade ja tiitlitega „EVLÜ Hobijälje Meister (aastaarv)“, „EVLÜ Hobijälje Open-Meister (aastaarv)“ ja “EVLÜ Hobijälje Seeniormeister (aastaarv)”. Kõik nimetatud tiitlid on mitteametlikud ja ei kanta tõutunnistusele.
 • „EVLÜ Hobijälje Meister” auhind ja tiitel antakse võistlusklasside Hobijälg-1 kuni Hobijälg-3 üldkokkuvõttena, kus Hobijälg-1 lisapunkte ei anna, Hobijälg-2 annab 15 lisapunkti, Hobijälg-3 annab 25 lisapunkti. Lisapunkte on võimalik vastavates klassides saada ainult siis, kui tulemuseks on vähemalt 70 punkti. Kui kahel või rohkematel koertel on punktisumma võrdne, läheb koht koerale, kellel on tulemus kõrgemast võistlusklassist. Juhul, kui on tegemist sama võistlusklassi koertega, läheb koht parima üldmuljega koerale.
  • „EVLÜ Hobijälje Open-Meister“ kokkuvõte tehakse astmetest 1-3 eraldi arvestusena ning auhind ja tiitel antakse, kui tulemuseks on vähemalt 70 punkti. Kui kahel või rohkematel koertel on punktisumma võrdne, läheb tiitel parima üldmuljega koerale.
  • “EVLÜ Hobijälje Seeniormeister” kokkuvõte tehakse astmetest 1-3 ja open üldarvestusena kokku koerte vahel, kelle vanus on alates 8-ndast eluaastast ning auhind ja tiitel antakse, kui tulemuseks on vähemalt 70 punkti. Seeniorkoerte arvestuses Hobijälg-1 lisapunkte ei anna, Hobijälg-2 annab 15 lisapunkti, Hobijälg-3 annab 25 lisapunkti ja Hobijälg-Open annab 35 lisapunkti. Kui kahel või rohkematel koertel on punktisumma võrdne, läheb tiitel parima üldmuljega koerale.
  • Auhindade kätteandmine toimub vahetult peale EVLÜ Hobijälje võistluse lõppu või EVLÜ poolt välja kuulutatud üritusel koos Valgete Võitjate tunnustamisüritusega.