Auliikme statuut

KINNITATUD

EVLÜ 27.01.2019 üldkoosolekul

Eesti Valgete Lambakoerte Tõuühingu

AULIIKME STAATUSE STATUUT

EVLÜ auliikme staatuse statuudi eesmärk:

 • tõsta tõuühingu liikmete huvi, populaarsust ja motiveeritust aktiivselt, edumeelselt ja järjepidevalt kaasa rääkima ning tegutsema ühingu arengus;
 • tõsta ühingu jätkusuutlikkust;
 • tunnustada ja tänada isikuid, kes on oluliselt panustanud ühingu arengusse.

EVLÜ auliige võib olla iga füüsiline isik, kes on andnud selleks nõusoleku. Auliikme nimetus antakse nendele šveitsi valgete lambakoerte valdkonnaga seotud silmapaistvatele isikutele, kelle tegevus vastab vähemalt ühele järgnevatest kriteeriumitest:

 • ta on olulisel määral toetanud šveitsi valgete lambakoerte tõu arengut, tal on silmapaistvaid saavutusi šveitsi valgete lambakoerte aretamisel, kasvatamisel, koolitamisel, tõu populariseerimisel;
 • tal on erilisi teeneid EVLÜ ees (nt asutajaliikmed, pikaajalised kohtunikud, treenerid, koolitajad, järjepidevuse hoidjad, ühingu tööst aktiivselt osavõtnud tegevliikmed);
 • ta on olnud pikaajaline, aktiivne ja tulemuslik ühingu ürituste eestvedaja/vastutaja, ühingu uute traditsioonide ellukutsuja;
 • ta on olnud aktiivne juhatuse liige 10 ja rohkem järjepidevat aastat;
 • ta on olulisel määral toetanud ühingu arengut või toonud ühingule tunnustust Eestis ja/või rahvusvaheliselt;
 • ta on olulisel määral toetanud ühingu tegevust materiaalselt;
 • ta on olulisel määral olnud läbi oma tegevuse eeskujuks teistele;
 • jne, loetelu ei ole lõplik.

Auliikme kandidaadi võib esitada iga EVLÜ liige. Auliikme kandidatuur, põhjendus ja isiku nõusolek esitatakse juhatusele. Tõuühingu auliikmeks nimetamise otsustab juhatuse ettepanekul üldkoosolek (hääletamise teel). Juhatus ootab kirjalikke ettepanekuid EVLÜ auliikme(te) nimetamiseks iga aasta korraliseks üldkoosolekuks.

Auliikme tiitel on mitteametlik, staatus loetakse päevast, mil tema kandidatuuri kinnitab üldkoosolek. Auliige on vabastatud sisseastumis- ja liikmemaksust. Auliige ei pea olema EVLÜ liige. Auliikmeid tänatakse vastava tänukirjaga.

Auliikme staatus võetakse tagasi, kui auliige käitub EVLÜ põhikirja vastaselt või EVLÜ mainet ja huvisid kahjustavalt.

Auliikme statuut failina: EVLÜ-auliikme-statuut-kinnitatud-27.01.2019-üldkoosolekul